تاریخ امروز:۳۰ دی ۱۴۰۰
کارت بازرگانی

آموزش ﺻﺪﻭﺭ ﻭ ﺗﻤﺪﯾﺪ ﮐﺎﺭﺕ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﯽ

آموزش دریافت کارت بازرگانی از سامانه جامع تجارت

ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﺠﺎﺭﯼ مرتبط با امر صادرات و واردات ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ  تا بر اساس ماده ۳ قانون مقررات واردات و صادرات، افراد متقاضی حتما ﮐﺎﺭﺕ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﯽ داشته باشند. برای صدور کارت بازرگانی لازم است تا از طریق درگاه سامانه جامع تجارت اقدام شود.

کارت بازرگانی

ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻣﺎﺩﻩ ۱۰ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ، صدور کارت بازرگانی ﺍﺯ ﺳﻮﯼ ﺍﺗﺎﻕ ﺍﯾﺮﺍﻥ انجام ﻣﯽﺷﻮﺩ. ﮐﺎﺭﺕ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﯽ برای تمام کسانی ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﺗﺠﺎﺭﺕ (چه واردات و چه صادرات) ﺩﺍﺭﻧﺪ الزامی می باشد.

با راه‌اندازی ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺠﺎﺭﺕ از مرداد سال ۱۳۹۹ بسیاری از فرآیندهای مرتبط با صدور یا تمدید ﮐﺎﺭﺕ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﯽ از طریق این سامانه انجام می‌شود. ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ مورد نیاز در سامانه جامع تجارت بارگذاری ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﺪﺍﺭﮎ و گرفتن استعلام‌ها، ﻭﺍﺭﺩ ﺍﺗﺎﻕ میﺷﻮﺩ.

ﺍﺯ ﺍﻭﻝ ﻣﺮﺩﺍﺩ ۱۳۹۹ تمام ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﻭ ﺗﻤﺪﯾﺪ ﮐﺎﺭﺕ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﯽ می بایست ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ کرده ﻭ ﺑﺎ ﻭﺍﺭﺩ ﮐﺮﺩﻥ ﮐﺪ ﻣﻠﯽ، ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺭﺍ پیگیریﮐﻨﻨﺪ.

برای کارت بازرگانی چه استعلام هایی لازم هست

استعلام ها به شرح ذیل میباشد:

 • ﻣﺪﺭﮎ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﯽ
 • ﺳﻮﺀﭘﯿﺸﯿﻨﻪ
 • ﺍﺳﺘﻌﻼﻡ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ
 • ﺍﺳﺘﻌﻼﻡ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺷﺮﮐﺘﯽ
 • ﻭ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺑﺪﻫﯽﻫﺎﯼ ﮔﻤﺮﮐﯽ
 • ﻭ ﻏﯿﺮﻩ

این استعلام ها به صورت سیستمی ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﻭ ﺩﺭ انتها پس از تایید ﮐﻠﯿﻪ ﺍﺳﺘﻌﻼﻡﻫﺎ، ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ متقاضی ﻭﺍﺭﺩ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺍﺗﺎﻕ بازرگانی شده و ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﺍﺗﺎﻕ نیز ﻣﺪﺍﺭﮎ آپلود شده ﺭﺍ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﯾﯿﺪ، ﮐﺎﺭﺕ بازگانی ﺭﺍ ﺻﺎﺩﺭ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

مراحل ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﮐﺎﺭﺕ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﯽ

مرحله اول

به سایت ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺠﺎﺭﺕ به آدرس: https://www.ntsw.ir/ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ. ابتدا لازم است ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺩﺭ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺛﺒﺖﻧﺎﻡ کنند. پس ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ ﺩﺭ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ را انتخاب کرده و مراحل ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ را انجام دهید سپس ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺻﺪﻭﺭ ﻭ ﯾﺎ ﺗﻤﺪﯾﺪ ﮐﺎﺭﺕ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﯽ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﮐنید.

ﺗﻮﺟﻪ ﺩﺍﺷته باشید ﮐﻪ برای ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﮐﺎﺭﺕ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﯽ می بایست عضو ﺍﺗﺎﻕ ﺍﯾﺮﺍﻥ باشید.

سامانه جامع تجارت

برای ﺛﺒﺖﻧﺎﻡ ﺩﺭ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺠﺎﺭﺕ  می بایست ﺑﺎ ﻧﻘﺶ ﭘﺎﯾﻪ ﺣﻘﯿﻘﯽ اقدام کنید ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭتی که خواستار صدور ﮐﺎﺭﺕ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ باشید باید ﭘﺲ ﺍﺯ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ ﺩﺭ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻭ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﺎ ﻧﻘﺶ ﭘﺎﯾﻪ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺍﺯ ﺻﻔﺤﻪ ﺍﺻﻠﯽ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ کرده ﻭ پس از آن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ اطلاعات ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻭ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﺩﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﺎﯾﻪ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﮐﺮﺩ.

ورود به سامانه تجارت

برای ﺛﺒﺖ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖﻫﺎﯼ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﮐﺎﺭﺕ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﯽ ﺍﺯ طریق سامانه، دسترسی هم به روش ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻭ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺍﻣﮑﺎن‌پذیر ﺍﺳﺖ. به همین منظور ﺑﺮﺍﯼ ﺛﺒﺖ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖﻫﺎﯼ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﮐﺎﺭﺕ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﯽ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺍﺯ ﻧﻘﺶ ﭘﺎﯾﻪ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻭ ﮐﺎﺭﺕ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺍﺯ ﻧﻘﺶ ﭘﺎﯾﻪ ﺣﻘﻮﻗﯽ، اقدام نمایید. همچنین ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖﻫﺎﯼ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﮐﺎﺭﺕ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ، ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﭘﺎﯾﻪ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﯾﺎ ﺣﻘﻮﻗﯽ، ﻧﯿﺰ ﺍﻣﮑﺎﻥﭘﺬﯾﺮ ﺍﺳﺖ.

سامانه جامع تجارت

مرحله ۲

ﭘﺲ ﺍﺯ مرحله ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﮐﺎﺭﺑﺮﯼ، ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﺎﺭﮔﺬﺍﺭﯼ ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎ ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.

بارگزاری اطلاعات

مرحله ۳

ﭘﺲ ﺍﺯ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ این بخش، بروی سربرگ ﮐﺎﺭﺕ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﯽ کلیک کرده ﻭ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺻﺪﻭﺭ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎﻥ ﺻﺪﻭﺭ ﮐﺎﺭﺕ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﯽ ﻭ ﯾﺎ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﻤﺪﯾﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎﻥ ﺗﻤﺪﯾﺪ ﮐﺎﺭﺕ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﯽ، را انتخاب نمایید.

صدور کارت بازرگانی

مرحله ۴

ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﻮﺭﺩﻧﻈﺮ، ﺗﻌﻬﺪﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎﺭﺕ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﯽ برای شما نمایش داده می شود. ﺍﯾﻦ ﺗﻌﻬﺪﻧﺎﻣﻪ در واقع ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻓﺮﻡ ﺩﺍﻝ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. برای تایید ﺑﻨﺪﻫﺎﯼ ﺗﻌﻬﺪﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﯿﮏ تایید ﺭﺍ بزنید ﻭ ﺭﻭﯼ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿد.

تعهد نامه

مرحله ۵

ﭘﺲ ﺍﺯ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ فرم ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺘﯽ ﺭﺍ ﺗﮑﻤﯿﻞ نمایید ﻭ ﺗﺼﺎﻭﯾﺮ مورد نیاز ﻫﺮﺑﺨﺶ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻗﺴﻤﺖ ﭘﯿﻮﺳﺖ همان بخش ﺑﺎﺭﮔﺬﺍﺭﯼ ﮐﻨﯿﻢ. توجه داشته باشید برای تغییر ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﭘﺎﯾﻪ که قبلا ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮﺩ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺩﺭ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﺛﺒﺖ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ، ﺍﻣﮑﺎﻥ ﻭﯾﺮﺍﯾﺶ ﺍﯾﻦ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺩﺭ این ﻓﺮﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﺩﺭﺻﻮﺭﺕ ﻧﯿﺎﺯ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺍﺯ ﺑﺨﺶ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺣﺴﺎﺏ ﮐﺎﺭﺑﺮﯼ ﺩﺭ ﺑﺎﻻﯼ ﺻﻔﺤﻪ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﮐﻨﯿد.

فرم ثبت نام

توجه داشته باشید که ﮐﺪﭘﺴﺘﯽ ﺩﻓﺘﺮ ﻣﺮﮐﺰﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻫﻤﺎﻥ ﮐﺪ ﭘﺴﺘﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﻫﻨﮕﺎﻡ ثبت ﺷﺮﮐﺖ در سامانه، ﺍﺯ اداره ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽکند. ﺩﺭﺻﻮﺭتی ﻧﯿﺎﺯ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺪ ﭘﺴﺘﯽ باشد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿد. (واحدهای تولیدی می‌توانند کدپستی محل فعالیت خود را که شامل کارخانه یا کارگاه تولیدی می‌شود وارد کنند.)

ﺍﺯ ﺑﯿﻦ ﺳﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﺪﺭﮎ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ، ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺑﻬﺮﻩﺑﺮﺩﺍﺭﯼ ﻭ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺠﺎﺭﯼ، ﺗﮑﻤﯿﻞ اطلاعات ﺣﺪﺍﻗﻞ ﯾﮏ ﺑﺨﺶ ﺍﺟﺒﺎﺭﯼ می باشد.

فرم اطلاعات

همچنین ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﺰﺍﯾﺎﯼ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﯼ ﺗﻮﻟﯿﺪﯼ ﻫﺴﺘﻨﺪ توجه داشته باشند که تکمیل ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺑﻬﺮﻩﺑﺮﺩﺍﺭﯼ الزامی است.

مرحله ۶

این نکته نیز مهم است که بدانید ﺩﺭ ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﺯ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ، ﺩﺭ ﺻﻮﺭتی که ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺫﺧﯿﺮﻩ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻬﺎﯼ ﻓﺮﻡ را ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ کنید، ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻭﺍﺭﺩ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﭘﯿﺶﻧﻮﯾﺲ ﺫﺧﯿﺮﻩ می شود.

ذخیره اطلاعات

مرحله ۷

متقاضیان محترم توجه داشته باشید که ﺗﻨﻬﺎ ﺩﺭ ﻭﺿﻌﯿﺖ «ﭘﯿﺶﻧﻮﯾﺲ» ﻭ «ﻧﯿﺎﺯﻣﻨﺪ ﺭﻓﻊ ﻧﻘﺺ» ﺍﻣﮑﺎﻥ ﻭﯾﺮﺍﯾﺶ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ. همچنین ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﺒﺎﯼ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﻓﺮﻡ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏﻫﺎﯼ ﺟﺎﺭﯼ ﺑﺎ ﺩﺳﺘﻪ ﭼﮏ ﺻﯿﺎﺩ،  ﺍﺳﺘﻌﻼﻡ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰﯼ ﺍﺳﺖ و ﺩﺭ ﺻﻮﺭتی که ﺣﺴﺎﺏ ﺟﺎﺭﯼ ﺑﺎ ﺩﺳﺘﻪ ﭼﮏ ﺻﯿﺎﺩ نداشته باشید ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪارد ﻭ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺑﺎ ﺧﻄﺎ ﻣﻮﺍﺟﻪ خواهد شد.به همین منظور ﺑﺎﯾﺪ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﺣﺴﺎﺏ ﻭ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﺩﺳﺘﻪ ﭼﮏ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺳﭙﺲ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺛﺒﺖ ﮐﻨﯿد.

مرحله ۸

در انتها و ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻓﺮﻡ ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ مربوطه ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺛﺒﺖ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ را انتخاب کنید.

حالا پس از تکمیل و ارسال فرم (درصورتی که ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﮐﺎﻣﻞ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ) ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ شما ﺑﻪ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ مربوطه ﺍﺭﺟﺎﻉ می شود ﻭ ﻭﺿﻌﯿﺖ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺑﻪ «ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺑﺮﺭﺳﯽ» ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ، ﻭﺿﻌﯿﺖ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ شما ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻭﺿﻌﯿﺖ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ به ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺣﺎﻻﺕ ﺯﯾﺮ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﯽﺷﻮﺩ:

 • ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺍﺭﺳﺎﻝ: ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺳﺖ شما ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺳﻨﺠﯽ ﺍﺳﺖ.
 • ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺑﺮﺭﺳﯽ: ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ شما ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺩﺭ ﮐﺎﺭﺗﺎﺑﻞ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪﻥ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺍﺳﺖ.
 • ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺍﺗﺎﻕ: ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪﻥ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺑﻪ ﺍﺗﺎﻕ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
 • ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﭼﺎﭖ: ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪﻥ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻭ ﺍﺗﺎﻕ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ.
 • ﻧﯿﺎﺯﻣﻨﺪ ﺭﻓﻊ ﻧﻘﺺ: ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺱ، ﻧﺎﻗﺺ ﺍﻋﻼﻡ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻭﯾﺮﺍﯾﺶ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎﯼ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﻧﻘﺺ ﺍﺻﻼﺡ ﺷﻮﺩ.
 • ﺭﺩ ﺷﺪﻩ: ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻭﺿﻌﯿﺖ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺍﺳﺘﺎﻥ، ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﮐﺎﺭﺕ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﯽ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺭﺩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﻭﯾﺮﺍﯾﺶ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﺛﺒﺖ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺠﺪﺩ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﺛﺒﺖ ﮐﻨﺪ.
اشتراک‌گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *