کاهش عوارض صادراتی پیاز تا پایان خرداد ماه ماه سال جاری بمیزان ۱۵ درصد ارزش پایه صادراتی جهت صادرات ۵۰ هزار تن با تایید سیستمی نماینده وزارت جهادکشاورزی از تمامی مبادی خروجی