عدم نیاز به اخذ مجوز وزارت صمت جهت صادرات کالاهای موضوع تبصره ۲۱ قانون حفاظت از خاک شامل کنسانتره های سرب و روی با تعرفه های اعلام شده

اخذ نظر آزمایشگاه و تطبیق با تعرفه های اعلامی الزامی است