با عنایت به تکلیف مقرر در تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و به منظور تسریع در امر رسیدگی به درخواستهای واصله ، صدور حکم و استرداد حقوق ورودی متعلقه

🔹در صورت کامل بودن اسناد حداکثر ظرف مدت ۳۰ روز کاری نسبت به بررسی درخواست و پرونده مربوطه و صدور حکم استرداد حقوق ورودی متعلقه با رعایت کلیه ضوابط و مقررات مربوطه اقدام گردد

🔹در صورت وصول درخواست کنبی ذینفعان جهت استرداد ورودی و ناقص بودن درخواست ، مراتب جهت رفع نقص به ذینفع یا نماینده قانونی وی اعلام گردد

🔹 تمدید مدت رسیدگی در مواردی که به دلیل کثرت پروانه های صادراتی و تعدد پروانه های ورودقطعی مربوطه با تشخیص ناظر یا مدیر کل بمدت حداکثر ۳۰ روز کاری دیگر

🔹واحد امورمالی پس از صدور حکم استرداد، حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز سبت به تامین و پرداخت وجوه متعلقه اقدام نماید

بخشنامه 89
1401