ابلاغ مٱخذ حقوق ورودی موز بمیزان ۴ درصد بمدت دو ماه

سود بازرگانی موز برای مدت دو ماه در صورت واردات بصورت مستقل( بدون صادرات سیب درختی ) به ۴ درصد کاهش می یابد