ابلاغ ۱۲ ردیف تعرفه مربوط به نهاده های پایه و واسط زیر بخش های کشاورزی مشمول کاهش حقوق گمرکی از ۴ درصد به ۱ درصد موضوع قانون الحاق یک جزء به بند ه تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور